ⓘ Svensk grammatik

Svensk grammatik

Denna artikel beskriver grammatiken i den varietet av svenska språket som kallas standardsvenska eller rikssvenska och är en relativt sen kulturprodukt. Genuina svenska folkmål som är mera direkta fortsättningar på moderspråket fornsvenska har ofta en kraftigt avvikande morfologi från standardsvenskan, i vissa fall även en avvikande syntax.

Svenska Akademiens grammatik

Svenska Akademiens grammatik avser att vara en fullständig grammatik över det svenska standardspråket i deskriptiv lingvistikstradition. Redan vid Svenska Akademiens grundande 1786 planerades för en officiell grammatika, men det dröjde över tvåhundra år innan SAG kom i sin första utgåva 1999 bestående av de fyra volymerna: Inledning, bibliografi, register Fraser Satser och meningar Ord SAG är författad av Ulf Teleman, Staffan Hellberg och Erik Andersson under medverkan av Lisa Christensen, Helena Hansson, Lena Lötmarker och Bo-A. Wendt.

Grammatik

Grammatik är det regelsystem för språk som beskriver hur morfem kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordet används dels om det underliggande regelsystem som varje talare av ett enskilt språk omedvetet eller medvetet lärt in, dels om den gren av språkvetenskapen som studerar hur sådana regelsystem är uppbyggda och slutligen om beskrivningar av sådana regelsystem nedskrivna i till exempel en bok. Grammatik i den sistnämnda betydelsen – nedskrivna regelsystem – är den grammatik som allmänheten oftast möter i form av traditi ...

Svenska Akademiens språklära

SAS, Svenska Akademiens språklära är en mindre och lättillgängligare grammatik avsedd för en större läsekrets. SAS är huvudsakligen en deskriptiv grammatik men med rekommendationer om vad som är vårdad svenska i fall där flera alternativ finnes. SAS är till omfånget en tiondel av Svenska Akademiens grammatik och framställningen är förenklad och mindre detaljerad. Svenska Akademiens språklära skrevs av Tor G. Hultman och utgavs 2003.

Spansk grammatik

I Spanskan används bara akut accent, alltså ´ Accentuering används i många olika syften: När pronomen sätts ihop med verbform och t.ex. neutrum, som i exemplet nedan som vi utgår ifrån, behålls betoningen. Därför måste man även sätta ut accent. Vi utgår från verbet dar, utan accent. Vi skriver ihop orden da - me - lo ge - mig - den. Vi bildar då ordet damelo. Eftersom ordet slutar på vokal betonas alltså näst sista stavelsen, e. Men eftersom vi vill behålla den vanliga betoningen i d a måste vi alltså lägga till accent över, så att det blir d á melo. Accentuering fungerar även med att skil ...

Quenyas grammatik

Vår kunskap om Quenyas grammatik bygger på studier av de texter som J.R.R. Tolkien skrev under sin livstid. Dessa texter är ofta motsägelsefulla eftersom Tolkien ändrade uppfattning om språket efter hand som han utvecklade det. Det finns dessutom stora luckor i våra kunskaper om grammatiken eftersom de beskrivningar Tolkien efterlämnade inte är heltäckande och dessutom reflekterar den rådande uppfattningen om språket när de skrevs. Många som studerar quenya väljer att fokusera på Tolkiens bild av grammatiken vid tillkomsten för Ringarnas herre och därefter. Även inom denna tidsperiod finns ...